Algemene voorwaarden Aquatic Explorers

Deze algemene voorwaarden zijn geldig met ingang van 02-08-2020.

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
 1. Aquatic Explorers:
  Aquatic Explorers is een duikschool die bestaat uit eigenaar J.F. Knols en alle door hem aangewezen freelancers en vrijwilligers. Aquatic Explorers staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74796194.
 2. Staf:
  Alle personen die in opdracht van Aquatic Explorers werkzaamheden verrichten, al dan niet op basis van een overeenkomst.

 3. Klant:
  De natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst is aangegaan met Aquatic Explorers over het afnemen of leveren van producten of diensten.

 4. Cursist:
  De natuurlijk persoon die een opleiding of cursus volgt, gegeven door Aquatic Explorers.

 5. Overeenkomst:
  Mondelinge of schriftelijke overeenstemming tussen de klant en Aquatic Explorers over respectievelijk het afnemen dan wel het leveren van producten of diensten.

 6. Producten en diensten:
  Alle producten en dienste geleverd door Aquatic Explorers, zijnde maar niet uitsluitend introductie duiken, duik cursussen, privé lessen, EHBO lessen, reizen en verhuur van materialen.

Artikel 2: Toepasselijkeid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van Aquatic Explorers.
 2. Aquatic Explorers heeft het recht de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Deze wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds bestaande overeenkomsten. Aquatic Explorers zal daarbij de redelijke belangen van de klanten in acht nemen.
 3. De wijzigingen treden in werking dertig dagen na bekendmaking daarvan door Aquatic Explorers op haar website of via andere kanalen, danwel op de datum die genoemd wordt in de bekendmaking.
 4. Indien een klant een wijziging in de algemene voorwaarden niet wenst te accepteren, heeft de klant het recht de door hem of haar gesloten overeenkomst op te zeggen met ingang van de datum waarop de gewijzigde voorwaarden in werking treden. Opzegging dient schriftelijk te geschieden.
 5. Blijft een klant gebruik maken van de producten of diensten van Aquatic Explorers nadat de gewijzigde algemene voorwaarden in werking zijn getreden, dan wordt de klant geacht de gewijzigde voorwaarden te hebben geaccepteerd en blijft de overeenkomst van kracht.

Artikel 3: Algemeen

 1. Alle personen die klant danwel bezoeker zijn van Aquatic Explorers of door haar georganiseerde activiteiten, zijn gebonden aan het huishoudelijk reglement van Aquatic Explorers.
 2. Stafleden zijn gemachtigd klanten danwel bezoekers van Aquatic Explorers aanwijzingen te geven op het gebied van de gang van zaken binnen de activiteiten danwel de veiligheid.
 3. Alle personen die klant danwel bezoeker zijn van Aquatic Explorers of door haar georganiseerde activiteiten, zijn verplicht aanwijzingen van het duikcentrum danwel haar stafleden op te volgen.
 4. Brengen klanten en/of bezoekers zichzelf, of anderen moedwillig in gevaarlijke omstandigheden en/of volgen zij aanwijzingen van Aquatic Explorers of haar stafleden niet op waardoor een gevaarlijke situatie kan ontstaan, dan behoudt Aquatic Explorers zich het recht voor deze klant of bezoeker de toegang tot activiteiten te weigeren.

Artikel 4: Totstandkoming overeenkomst

 1. De overeenkomt tussen de klant en Aquatic Explorers kan op verschillende manieren tot stand komen:
  • mondeling in persoon of per telefoon met de eigenaar van het duikcentrum. In dit geval zal altijd een schriftelijke bevestiging volgen.
  • per e-mail
  • door ondertekening van een verhuurformulier, offerte of overeenkomst
  • aanmelding via de website
 2. Indien het een overeenkomst betreft met een minderjarige, is deze pas definitief indien een schriftelijke bevestiging met handtekening van een ouder of wettelijk voogd is overlegd.

Artikel 5: Deelname cursus

 1. Deelname aan een cursus door een cursist is pas definitief als:
  • Cursist een schriftelijke bevestiging heeft ontvangen van zijn/ haar deelname aan de cursus.
  • Het volledige cursusgeld bij aanvang van de cursus is voldaan. Indien het volledige bedrag niet is voldaan bij aanvang van de cursus, heeft Aquatic Explorers het recht de cursist te weigeren.
  • De cursist bij aanvang van de cursus de benodigde minimumleeftijd voor de betreffende cursus heeft.
  • De cursist bij aanvang van de cursus geen medische problemen heeft waarmee het volgen van de cursus niet mogelijk of toegestaan is.
 2. Bij aanvang van de cursus worden de cursusdagen voor de betreffende cursus bekendgemaakt danwel in onderling overleg tussen staf en cursisten vastgelegd. Cursist verplicht zich op het moment van vastlegging om zich aan deze data te houden.
 3. Indien een cursist door redenen anders dan ziekte niet in staat is een cursusdag bij te wonen, kan er tegen aanvullende kosten een inhaaldag gepland worden. De kosten van deze inhaaldag worden door Aquatic Explorers bepaald.
 4. Indien een cursist zonder bericht vooraf te laat of helemaal niet komt opdagen, behoudt Aquatic Explorers zich het recht voor de cursist voor verdere deelname aan de cursus uit te sluiten of de gemaakte kosten in rekening te brengen. De hoogte van deze kosten wordt bepaald door Aquatic Explorers.
 5. Indien een cursist gedurende de cursus willens en wetens de veiligheid van zichzelf en/of andere in het geding brengt, behoud Aquatic Explorers zich het recht de cursist voor verdere deelname aan de cursus uit te sluiten en/of de gemaakte kosten in rekening te brengen. De hoogte van deze kosten wordt bepaald door Aquatic Explorers.
 6. Een klant die deelneemt aan een PADI programma of opleiding verzorgt door Aquatic Explorers dient de door PADI verplichte formulieren naar waarheid in te vullen en te ondertekenen. Dit zijn, maar niet uitsluitend:
  • Medische verklaring
  • Verklaring van Risico’s en Aansprakelijkheid
  • Verklaring van Kennisneming en Begrip
 7. Indien de klant één van de vragen van de medische verklaring met JA heeft beantwoord, dient de klant een bewijs van goedkeuring te overleggen, afgegeven door een keuringsarts voor de duiksport, alvorens deel te kunnen nemen aan het programma / opleiding.
 8. Indien de klant niet voldoet aan de in artikel 5 gestelde voorwaarden, dan mag Aquatic Explorers weigeren het product of dienst te leveren aan de klant.
 9. Indien een klant door een keuringsarts wordt afgekeurd voor de duiksport en voor deelname aan het product verzorgd door Aquatic Explorers, dan heeft de klant recht op restitutie van het door hem betaalde factuur bedrag, minus de gemaakte kosten door Aquatic Explorers en de aanbetaling voor de cursusmaterialen.

Artikel 6: Cursusvoorwaarden

 1. De cursus vindt doorgang bij aanmelding van het minimaal aantal cursisten zoals vermeldt op de website van Aquatic Explorers.
 2. Aquatic Explorers verplicht zich de cursus te laten verzorgen door een gekwalificeerde PADI instructeur in actieve status.
 3. Aquatic Explorers stelt de cursist in staat aan alle onderdelen van de cursus deel te nemen.
 4. De cursist is verantwoordelijk voor de correcte behandeling van de duikapparatuur beschikbaar gesteld door Aquatic Explorers. Hiervoor gelden de voorwaarden met betrekking tot verlies en/of beschadiging zoals beschreven in artikel 11.
 5. Aquatic Explorers behoudt zich het recht voor extra kosten in rekening te brengen, wanneer de cursist niet in staat is aan de cursus vereisten te voldoen binnen het normale programma van Aquatic Explorers en de richtlijnen die hiervoor gelden binnen de certificerende organisatie, zoals maar niet uitsluitend, PADI. De hoogte van deze kosten worden bepaald door Aquatic Explorers.
 6. De cursist is zelf verantwoordelijk voor vervoer van zichzelf en benodigde materialen van en naar de vooraf afgesproken cursus locaties. Dit geldt voor zowel theorie, zwembad en buitenwater duik locaties.

Artikel 7: brevettering

 1. De klant moet de volledige opleiding afronden en voldoen aan de uitvoering en brevettering vereisten zoals voorgeschreven door certificerende organisatie zoals, maar niet uitsluitend, PADI.
 2. De instructeur die aangesteld, ingehuurd of ingezet is door Aquatic Explorers beoordeelt of de klant voldoet aan alle vereisten voor brevettering.
 3. De klant dient te hebben voldaan aan de bijbehorende betalingsverplichting alvorens de brevettering gedaan kan worden.

Artikel 8: Prijsopgaven en betaling

 1. Prijsopgaven geschieden op basis van de op het tijdstip van de koop of opdracht geldende prijzen en bestaande omstandigheden. Indien er zich prijswijzigingen voordoen bijvoorbeeld ten gevolge van verhoging van de rechten en/of vervoer, koerswijzigingen e.d., behoudt verkoper zich het recht voor om het prijsverschil aan de consument in rekening te brengen. De consument wordt daarover vooraf en tijdig in kennis gesteld en heeft in voorkomende situaties altijd het recht om van de aankoop af te zien.
 2. Publiceren van prijzen op de website en advertenties worden door Aquatic Explorers met grote zorgvuldigheid gedaan, echter zijn druk- en zetfouten voorbehouden. Aan gepubliceerde prijzen kunnen geen rechten worden ontleent.
 3. Bij inschrijving voor een cursus, dient een aanbetaling van €100,00 te worden voldaan.
 4. Het cursusgeld moet voor aanvang van de cursus volledig worden voldaan.
 5. Op de verhuur van materialen zijn de aanvullende verhuurvoorwaarden van toepassing.
 6. De prijs van de verhuur van de materialen zal worden voldaan uiterlijk bij het ophalen van de materialen.
 7. Aquatic Explorers hanteert een betalingstermijn van 14 dagen.
 8. Indien niet tijdig is voldaan aan de betalingsverplichting, zal Aquatic Explorers als volgt handelen:
  • Op het moment dat de betalingstermijn met meer dan twee weken is overschreden, volgt een betalingsherinnering.
  • Indien veertien dagen na de betalingsherinnering nog niet is voldaan aan de betalingsverplichting, volgt een aanmaning waarbij wettelijke incassokosten en rente in rekening worden gebracht.
  • Is er veertien dagen na de aanmaning nog niet voldaan aan de betalingsverplichting, dan besteedt Aquatic Explorers het incasseren van de factuur uit aan een incassobureau.

Artikel 9: Annulering of voortijdige beëindiging

 1. Bij annulering van een overeenkomst zullen annuleringskosten als volgt in rekening gebracht worden door Aquatic Explorers aan de klant:
  • Minimaal 4 weken voor aanvang: Geen annuleringskosten
  • Tussen 1 en 4 weken voor aanvang: 30% van het factuurbedrag
  • Maximaal 1 week voor aanvang: 50% van het factuurbedrag
 2. Annulering dient altijd schriftelijk te worden bevestigd door Aquatic Explorers.
 3. Annuleringen op basis van medische gronden, psychische gronden en op eigen verzoek vallen onder dit artikel.
 4. Indien een cursist na de start van een cursus deze voortijdig wenst te beëindigen en er geen sprake is van overmacht, zal er geen restitutie van gedane betalingen plaatsvinden.
 5. Indien een cursist na de start van een cursus deze voortijdig wenst te beëindigen en er is wel sprake van overmacht, zal er restitutie plaatsvinden van gedane betalingen voor ten hoogste een bedrag dat in redelijke verhouding staat tot het deel van de cursus dat niet meer gevolgd zal worden. Bedragen die verband houden met verstrekte cursusmaterialen kunnen of overige gemaakte kosten worden niet gerestitueerd.
 6. Indien een cursist zonder bericht niet verschijnt op de afgesproken cursusdagen, dan zal er geen restitutie van cursusgeld plaatsvinden.
 7. Wanneer achteraf geen deel wordt genomen aan de cursus waarvoor men zich heeft opgegeven, kan geen restitutie van de aanbetaling plaatsvinden.
 8. Voor reizen en trips gelden altijd 100% annuleringskosten en is ook geen restitutie mogelijk bij overmacht van de klant. De klant kan zich beroepen op zijn/haar eigen annuleringsverzekering.
 9. Eventuele terugbetalingen door Aquatic Explorers worden binnen 30 dagen na ontstaan van de terugbetalingsverplichting voldaan

Artikel 10: Overmacht

 1. Aquatic Explorers verplicht zich tot het leveren van de overeengekomen goederen en/of diensten tenzij er sprake is van overmacht.
 2. Er is sprake van overmacht tot nakoming van de overeenkomst door Aquatic Explorers indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk wordt verhinderd door omstandigheden gelegen buiten de macht van Aquatic Exporers.
 3. Aquatic Explorers verplicht zich tot het eenmalig bieden van alternatieve opleidingsdagen, lessen of levering zodra deze in het geval van overmacht geen doorgang konden vinden.

Artikel 11: Gebruik duikuitrusting

 1. Indien de klant duikmaterialen huurt, of in bruikleen heeft gekregen van Aquatic Explorers voor de duur van een opleiding, dan dient de klant de noodzakelijke zorgvuldigheid in acht te nemen ten aanzien van deze duikmaterialen.
 2. Indien de klant duikmaterialen huurt of in bruikleen heeft gekregen van Aquatic Explorers voor de duur van een opleiding, dan dient de klant deze uitsluitend te gebruiken ten behoeve van deze opleiding.
 3. Bij verlies of diefstal wordt de aanschafwaarde van de duikmaterialen door Aquatic Explorers bij de klant in rekening gebracht.
 4. Indien is vastgesteld dat de duikmaterialen door onzorgvuldig handelen van de klant beschadigd of defect geraakt zijn, zullen de kosten voor herstel of vervanging door Aquatic Explorers bij de klant in rekening gebracht worden.
 5. Indien een klant materialen huurt bij Aquatic Explorers, zal hiervoor een aparte huurovereenkomst getekend worden. Op deze verhuur zijn de aanvullende verhuurvoorwaarden van toepassing.
 6. Indien Aquatic Explorers materialen huurt bij derden ter behoeven van de klant gelden de huurvoorwaarden van deze derde als aanvulling op de verhuurvoorwaarden van Aquatic Explorers.

Artikel 12: Aansprakelijkheid

 1. Aquatic Explorers zal haar verplichtingen jegens haar wederpartij naar beste weten en kunnen tot uitvoering brengen en is gerechtigd bij en voor de uitvoering van een dienst derden (waaronder leveranciers) in te schakelen.
 2. Indien een klant op enigerlei wijze schade oploopt ten gevolge van overlijden, lichamelijk of geestelijk letsel, ongevallen, kwetsing, verlies of diefstal en materieel verlies tijdens of ten gevolge van de activiteit(en) dan kan Aquatic Explorers niet aansprakelijk worden gesteld, tenzij dit aan grove schuld van Aquatic Explorers te wijten valt.
 3. Aquatic Explorers kan niet aansprakelijk worden gesteld voor handelingen en/of invloeden van derden die niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn. Alsook omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van Aquatic Explorers en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan kunnen worden toegerekend.
 4. Aquatic Explorers kan niet aansprakelijk worden gesteld voor kosten, schade en interesten welke ontstaan door daden of nalatigheid van een klant of bezoeker.
 5. Aquatic Explorers is nimmer aansprakelijk voor beschadiging, diefstal, verduistering, vermissing of verwisseling van door klanten of bezoekers meegebrachte zaken.

Artikel 13: Relatiebestand

 1. De klant geeft toestemming om naam, adresgegevens en overige relevante gegevens op te nemen in het relatiebestand van Aquatic Explorers, teneinde te worden gebruikt om deze ondermeer te informeren over cursussen/opleidingen/trainingen en voor doeleinden van persoonlijke ontwikkeling.
 2. Klant gegevens zijn uitsluitend voor gebruik van Aquatic Explorers. Klant gegevens zullen nooit doorverkocht worden aan derden.
 3. Hoe Aquatic Explorers met klant gegevens om gaat staat verder beschreven in de privacy statement
 4. Als deelnemer aan een opleiding, cursus en/of activiteit verleent hiermee zijn/haar portretrechtelijke toestemming tot het gebruik van dit beeldmateriaal.
 5. De deelnemer kan vooraf of achteraf schriftelijk een bezwaar maken tegen het gebruik van zijn/haar portretrecht.
 6. Op eerste verzoek van klant worden adresgegevens als in lid 1 bedoeld uit het relatiebestand verwijderd, tenzij:
  • de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of voor het nemen van precontractuele maatregelen naar aanleiding van een verzoek van de betrokkene en die noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst
  • en/of
  • de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de opdrachtnemer of van een derde aan wie de gegevens zijn verstrekt, tenzij het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene, in het bijzonder het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer, prevaleert.

Artikel 14: Geheimhouding

 1. Alle informatie, persoonlijk danwel zakelijk, die Aquatic Explorers of de in haar opdracht werkzaam zijnde personen tijdens de uitoefening van hun werkzaamheden ter ore komt, wordt gezien en behandeld als strikt vertrouwelijk.
 2. Op bovenstaand artikel wordt alleen uitzondering gemaakt overeenkomstig de inhoud van artikel 12 of als er sprake is van wettelijke meldingsplicht.

Artikel 15: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Voor zover afwijking van competentieregels is toegestaan, zullen geschillen worden beslecht door de bevoegde rechter te Maastricht, tenzij opdrachtnemer als vorderende partij ervoor kiest de zaak voor te leggen aan de volgens de wettelijke competentieregels bevoegde rechter.

Artikel 16: Extra voorwaarden door Corona/Covid-19

Deze voorwaarden zijn een toevoeging op de bestaande voorwaarden en zijn van toepassing mits:
 1. De reden van annulering, of vroegtijdig beëindigen direct gelinkt kan worden aan de gevolgen van Corona/Covid-19 of doorvoor geldende maatregelen.
 2. De cursist kan aantonen dat de annulering, of beëindiging het gevolg is van Corona/Covid-19 of maatregelen het gevolg van Corona/Covid-19.

Cursus voorwaarden

 1. De cursist is verantwoordelijk zich te houden aan de (lokaal) geldende Corona/Covid-19 voorschriften.
 2. Aquatic Explorers behoudt zich het recht de cursist verdere deelname te ontzeggen zonder resistutie van de cursus kosten bij het structureel niet naleven van de geldende Corona voorschriften.

Aansprakelijkheid

 1. Aquatic Explorers is niet verantwoordelijk, kan noch aansprakelijk gehouden worden, voor het niet naleven van Corona/Covid-19 voorschriften/maatregelen door cursisten.

Annulering

 1. Bij annuleringen van een overeenkomst op basis van Corona/Covid volgt resistutie van het volledige cursus bedrag, minus eventuele kosten welke gemaakt zijn door Aquatic Explorers voor de betreffende cursist die niet overdraagbaar zijn.
 2. Bij het vroegtijdig beëinidgen van een cursus of activiteit heeft de cursist recht op resitutie van het cursus bedrag dat in verhouding staat tot de geleverde, niet geleverde diensten en gemaakte kosten.